Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
02/04/2020 09:38
Mục tiêu: Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác THTK, CLP và sử dụng các nguồn lj một cách hiệu quả nhằm góp phần hoàn thành các chương trình, kế hoạch của Nhà trường gắn với các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm của Bộ giao năm 2020.
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Mục tiêu: Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác THTK, CLP và sử dụng các nguồn lj một cách hiệu quả nhằm góp phần hoàn thành các chương trình, kế hoạch của Nhà trường gắn với các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm của Bộ giao năm 2020.