I. Chức năng Khoa GDĐC

       Khoa Giáo dục đại cương là đơn vị hành chính thuộc Trường, có chức năng tham mưu cho Nhà trường về chiến lược phát triển thuộc lĩnh vực Giáo dục đại cương, Giáo dục thể chất - quốc phòng; chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo và nghiên cứu khoa học các trình độ đào tạo thuộc chuyên môn đảm nhiệm; tổ chức quản lý viên chức, người lao động thuộc Khoa; quản lý và khai thác tài sản, trang thiết bị Nhà trường giao cho Khoa để phục vụ cho công tác dạy và học.

II. Nhiệm vụ Khoa GDĐC

     1. Tham mưu cho Nhà trường và chủ trì xây dựng chiến lược phát triển thuộc lĩnh vực chuyên môn được giao phụ trách;

     2. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo các môn học Giáo dục đại cương, Giáo dục thể chất - quốc phòng; tổ chức giảng dạy các học phần, môn học thuộc chương trình Giáo dục đại cương; thực hiện các hoạt động khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường;

     3. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, chủ động khai thác các dự án, hợp tác với các cơ sở sản xuất, các xí nghiệp nhằm gắn liền với công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với thực tiễn sản xuất;

     4. Quản lý giảng viên, người lao động thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

     5. Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong Khoa; đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, môn học thuộc chức năng của Khoa;  

     6. Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và chất lượng nghiên cứu khoa học thuộc Khoa;

     7. Phối hợp với các đơn vị trong Trường thực hiện quản lý tài sản và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy – học, thực tập, thí nghiệm thuộc Khoa;

     8. Tổ chức biên soạn chương, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, quản lý và bảo trì các thiết bị và các phương tiện thí nghiệm thuộc Khoa;

     9. Phối hợp thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ viên chức, người lao động và sinh viên;

     10. Cụ thể hóa mục tiêu, nội dung, phương pháp đào tạo của từng học phần, môn học do Khoa đảm nhiệm; tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học đảm bảo chất lượng đào tạo toàn diện;

     11. Phối hợp cùng với các đơn vị, các tổ chức trong Trường quản lý toàn diện sinh viên trong quá trình đào tạo;

     12. Tổ chức đánh giá viên chức, người lao động trong Khoa;

     13. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.   

III. Các tổ bộ môn trực thuộc khoa

1. Tổ KHCB

+ Chức năng:  Đảm nhận giảng dạy, biên soạn chương - giáo trình, tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực Toán học, Vật lý và Hóa học, nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản phục vụ cho các môn chuyên khác nhau, đồng thời nâng cao khả năng tư duy logic cho sinh viên.

+ Cơ sở vật chất: quản lý 2 phòng thí nghiệm Vật lý và Hóa học với trang thiết bị đủ đáp ứng các bài thực hành thí nghiệm các môn Vật lý Đại cương, Vật lý chuyên ngành điện; Hóa học chuyên ngành cơ khí với số lượng sinh viên hiện tại của nhà trường.

+ Các chương trình đào tạo:

                1. Toán cao cấp 1, 2 – Hệ ĐH (2 TC);

                2. Toán cao cấp 1 – Hệ ĐHLT (4 TC);

                3. Toán cao cấp – Hệ CĐ;

                4. Toán kinh tế - Hệ ĐH ;

                5. Toán ứng dụng – Hệ ĐHVHVL ;

                6. Phương pháp tính – Hệ ĐH (2 TC); 

                7. Xác suất thống kê - Hệ ĐH (2 TC); 

                8. Hàm phức và phép biến đổiLaplace- Hệ ĐH (2 TC); 

                9. Mô hình toán kinh tế- Hệ ĐH (2TC);

                10. Quy hoạch tuyến tính (2TC);

                11. Quy hoạch và xử lý số liệu thực nghiệm  (cho các học viên cao học ngành Chế tạo máy);

                12. Kiểm nghiệm thống kê ứng dụng trong NCKHGD (cho các học viên cao học các ngành sư phạm kỹ thuật);

                13. Tối ưu hóa hệ thống điện (cho các học viên cao học ngày kỹ thuật điện);

                14. Vật lý đại cương (điện, điện tử)- Hệ ĐH (2TC)

                15. Vật lý đại cương (cơ khí, ôtô) - Hệ ĐH (2TC)

                16. Vật lý CN Điện- Hệ ĐH (2TC)

                17. Vật lý ứng dụng - Hệ ĐHVHVL (2TC)

                18. Hóa học đại cương (ngành cơ khí, ôtô) - Hệ ĐH (2 TC)

2. Tổ GDTC-QPAN

+ Chức năng: Đảm nhận giảng dạy, biên soạn chương - giáo trình, tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực GDTC và GDQP-An ninh, nhằm cung cấp cho HSSV những kiến thức, lý luận cơ bản về nội dung và phương pháp luyện tập thể dục thể thao nhằm nâng cao sức khỏe bản thân phục vụ chuyên môn nghề nghiệp, giáo dục cho các em những kiến thức cơ bản về đường lối Quốc phòng- An ninh của Đảng và nhà nước, trang bị những kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết sẵn sàng bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa.

+ Cơ sở vật chất: quản lý kho bảo quản các vật dụng phục vụ cho công tác giáo dục thể chất và giáo dục Quốc phòng.

+ Các chương trình đào tạo:

                1. Giáo dục QP-AN 1 (Đường lối quân sự của Đảng) - Hệ ĐH (3TC)

                2. Giáo dục QP-AN 2 (Công tác quốc phòng, an ninh) - Hệ ĐH (2TC)

                3. Giáo dục QP-AN 3 (Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK - CKC) - Hệ ĐH (3TC)

                4. Giáo dục thể chất 1 (thể dục + điền kinh) - Hệ ĐH (2TC)

                5. Giáo dục thể chất 2 (bóng chuyền) - Hệ ĐH (1TC)

                6. Giáo dục thể chất - Hệ CĐ (2TC)

                7. Giáo dục QP-AN - Hệ CĐ (5TC)