DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CHI BỘ
  
TT Họ và tên Chức vụ
 1  Lê Hồng Sơn  Bí thư
2 Nguyễn Văn Luyện Phó Bí thư - Kiêm chủ nhiệm UBKT
Lê Thị Ngọc Linh Ủy viên