1. CHỦ TỊCH CĐ: ThS. LÊ THỊ NGỌC LINH

2. PHÓ CHỦ TỊCH CĐ: ThS. LÊ THỊ HUỆ 

3. ỦY VIÊN: ThS. HOÀNG CÔNG MINH