Tổ GDTC-QPAN gồm 07 giảng viên:

TT

Họ và tên giáo viên

Trình độ chuyên môn

Điện thoại

Email

Thông tin khác

1

Nguyễn Văn Luyện

Thạc sỹ, GVC, Tổ trưởng

0912516517

nvluyen76@gmail.com

 

2

Nguyễn Đình Tuấn

Thạc sỹ, GVC

0982728288

nguyendinhtuan79ktv@gmail.com

 

3

Phan Văn Thám

Thạc sỹ

0813127882

thamktv3@gmail.com

 

4

Lê Anh Thơ

Thạc sỹ

0965658500

anhtho8486@gmail.com

 

5

Hoàng Công Minh

Thạc sỹ

0989695678

congminhktv14@gmail.com

 

6

Nguyễn Xuân Trường

Thạc sỹ

0982815015

truongxuan181089@gmail.com

 

7

Nguyễn Công Thắng

Thạc sỹ

0973890169

thangkjng@gmail.com