- Trưởng Khoa: TS. GVC. Lê Hồng Sơn

             + Email: lhsondhv@gmail.com

             + Điện thoại: 0902205129

      - Pho Trưởng Khoa: TS. GVC. Trần Khắc Hoàn

             + Email:  

             + Điện thoại: 0912448636

      - Phó trưởng Khoa: Ths. GVC. Nguyễn Thị Lan Phương

             + Email:  

             + Điện thoại: 0983825273

       - Phó trưởng Khoa: Ths. GVC. Nguyễn Văn Luyện

             + Email: nvluyen76@gmail.com

             + Điện thoại: 0912516517

       - Giáo vụ Khoa: Ths. Ngụy Thị Xuân Hợi

             + Email: xuanhoi2009@gmail.com

             + Điện thoại: 0983012666