- Trưởng Khoa: TS. GVC. Lê Hồng Sơn

             + Email: lhsondhv@gmail.com

             + Điện thoại: 0902205129

       - Phó trưởng Khoa: Ths. GVC. Nguyễn Văn Luyện

             + Email: nvluyen76@gmail.com

             + Điện thoại: 0912516517

       - Giáo vụ Khoa: Ths. Ngụy Thị Xuân Hợi

             + Email: xuanhoi2009@gmail.com

             + Điện thoại: 0983012666