THÔNG BÁO Về việc bố trí, sắp xếp cán bộ, viên chức, người lao động làm việc tại nhà để phòng, chống dịch COVID-19 (31/3/2020)
02/04/2020 03:25
Tất cả viên chức và người lao động thực hiện làm việc tại nhà, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc. Trong thời gian làm việc tại nhà phải thực hiện nghiêm túc các quy định của Thủ tướng Chính phủ, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; ....
THÔNG BÁO Về việc bố trí, sắp xếp cán bộ, viên chức, người lao động làm việc tại nhà để phòng, chống dịch COVID-19 (31/3/2020)

Tất cả viên chức và người lao động thực hiện làm việc tại nhà, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc. Trong thời gian làm việc tại nhà phải thực hiện nghiêm túc các quy định của Thủ tướng Chính phủ, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng; tự giác chấp hành đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình và gia đình mình.

Nguồn: Trường ĐHSPKT Vinh