THÔNG BÁO Về việc tổ chức giảng dạy, học tập, làm việc toàn trường từ ngày 16/4/2020
16/04/2020 09:19
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo Quốc gia và các Bộ, Ngành, địa phương ngày 15/4/2020; Công văn số 1329/LĐTBXH-VP ngày 15/4/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tiếp tục thực hiện công văn số 1147/LĐTBXH-VP ngày 31/3/2020. Nhà trường thông báo và đề nghị các đơn vị:
THÔNG BÁO Về việc tổ chức giảng dạy, học tập, làm việc toàn trường từ ngày 16/4/2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo Quốc gia và các Bộ, Ngành, địa phương ngày 15/4/2020; Công văn số 1329/LĐTBXH-VP ngày 15/4/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tiếp tục thực hiện công văn số 1147/LĐTBXH-VP ngày 31/3/2020. Nhà trường thông báo và đề nghị các đơn vị: